SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1. Organizatorul Concursului este SANVINO PROD SRL, cu sediul social în București, Sector 1, Strada Copilului 6-12, înregistrata la Registrului Comerţului sub nr. 

140/9461/01.10.2009, cod unic de inregistrare RO26051156, denumit in continuare “Organizator”.
2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
4. Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Instagram (Meta) și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui. 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CONCURSULUI
1. Concursul este organizat și se desfășoară în mediul online, pe pagina de Instagram


2. Concursul este organizat în perioada: 01.03.2024 – 08.03.2024, denumită “durata concursului”.
3. Prima zi a Concursului începe la ora postarii concursului pe pagina de instagram. Ultima zi a concursului se termină la ora 23:59:59. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședinta în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Concursului), care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participantii”).
2. Participarea la acest concurs înseamnă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
3. Angajații Organizatorului sau membrii familiilor acestora nu pot participa

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților.
2. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului.
3. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
1. Pentru înscrierea în concurs, trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulativ:

            –  Follow paginii noastre;

         –  Like la postare;

         –  Etichetează un prieten.

2. Înscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate ș Participantul va fi înștiințat în consecință.
3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE
1. În cadrul acestui Concurs sunt acordate, prin tragere la sorți, 7 (șapte) premii, care constă într-o sticla cu vin la alegere dintre: Fetească Albă 2022, Sauvignon Blanc 2022 sau Preludiu 2021 (atât pentru participant, cât și pentru prietenul etichetat). 
2. Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii (mai puțin în caz fortuit). Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorului.
3. Câștigătorul trebuie să confirme acceptarea premiului în cel mult 24 de ore de la desemnarea sa prin mesaj privat. De la data acceptării premiului, în cel mult 7(șapte) zile lucrătoare, Organizatorul o sa trimită premiile câștigătorilor care nu au domiciliul in București, iar cei care au domiciliul in București pot ridica premiul din Showroom-ul nostru de pe strada Copilului 6-1, Sector 1, București. În cazul în care nu se confirmă premiul sau este ignorat/depășit de câștigătorul desemnat, acesta va pierde automat și irevocabil premiul, dând dreptul Organizatorului să desemneze un nou câștigător, din persoanele selectate ca rezerve, în ordinea desemnării acestora.
5. Câștigătorul are dreptul de a-și exprima refuzul de a intra în posesia premiului. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 24 de ore de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câștigător de câștigarea premiului.
6. În cazul în care Caștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exercițiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs.


SECȚIUNEA 7. TRAGEREA LA SORȚI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
1. Tragerea la sorți este electronică. Câștigătorii vor fi aleși prin extragere aleatorie în ziua imediat următoare duratei concursului.
2. Câștigătorul va fi contactat de Organizator, printr-un comentariu la postarea facuta pe contul de Instagram 

3. La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide realizate pe durata concursului.
4. Pentru fiecare premiu va fi extras un câstigator și câte 3 rezerve. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate de Regulament, se va apela la prima rezervă a caștigătorului respectiv, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve și nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin Înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord în mod expres și obligatoriu ca, în cazul în care vor castiga, numele, adresa de email, numărul de telefon vor fi oferite Organizatorului, în vederea punerii în posesia premiului, cu ștergerea lor de către acesta în interval de 12 luni după livrarea premiului.
2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
3. Participanților le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SECȚIUNEA 10. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.